IO1 – Карта на компетентността, чиято цел е да гарантира професионализма на шофьор- куриерите в последната миля по отношение на знания, умения и компетентности, необходими по време на работа. Това е стратегическият резултат от нашия проект.

В следващите линкове можете да намерите:
Профил на доставчика на последната миля (EN)
Сборник с мобилни технологии за последната миля (EN)
Карта на компетенциите на последната миля
Единна компетентност на шофьорите от последната миля

IO2 – IO3 – Курс за обучение и платформа “Методология и Ръководство за трансфер в реална среда”. Насоките за обучение ще са представени чрез инструменти за подготовка и курс, които могат да се използват ежедневно от шофьор-куриерите. Това прави обучението независимо от времето и мястото. Обучителният курс ще бъде включен в достъпна онлайн платформа за електронно обучение с интерактивни учебни материали. Това ще позволи да се приведат в съответствие стандартите за компетентност (спрямо тези за класическата доставка) и да се дефинират (спрямо новия подход) нови правила, които да отговарят както на изискванията за доставки в последната миля,  тока и на съвременните икономически и обществени нужди. Методологията на обучението и нейния трансфер ще бъдат описани в Ръководство, което ще осигури на потребителите максимални предимства от разработените и валидирани материали.

IO4 – Комплект препоръки, адресирани директно към публичните органи за това как да се подобри регулирането на сектора за доставки в последната миля, за да се включи обучението в “Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение”.